۱۶

تیر,۱۳۹۷

پیش فاکتور یا پروفرما چیست؟

در این صورتحساب قیمت به وسیله صادركننده به مشتری بالقوه خود در خارج داده می شود. در این مرحله قرار دادی برای خرید یا فروش كالا وجود ندارد. پیش فاكتور چنداستفاده دارد :

الف ) خریدار خارجی ممكن است نیاز به ارائه پیش فاكتور به مقامات دولت در كشورش به منظور تحصیل مجوز واردات یا ارز خارجی برای پرداخت كالا داشته باشد.

ب ) مظنه قیمت را بدست می دهد و ممكن است شرایط فروش را در برداشته باشد. اگر خریدار مظنه قیمت را قبول كند یك قرارداد محكم فروش بسته می شود و جهت خریدار صورتحساب تجارتی بعد از پیش فاكتور ارسال خواهد شد .

ج ) به همین طریق، پیش فاكتور برای مزایده یك قرارداد صادرات مورد استفاده قرار می گیرد.

د ) چنین صورتحسابی در وقتی استفاده می شود كه صادر كننده پول نقد (قیمت كالا ) را همراه با سفارش می خواهد . وقتی خریدار مطابق با پیش فاكتور پرداخت می كند، صادركننده كالا را به همراه رسید برای او خواهد فرستاد